Juridisch


Op deze pagina vind je alle zaken die de boel zakelijk dichttimmeren. Achtereenvolgens zijn dat:

Algemene Voorwaarden

naar het begin van de pagina
We kunnen je pagina’s vol presenteren met presenteren juridische termen die noch jij, noch wij echt begrijpen, maar we denken dat niemand van ons daar zin in voor heeft. Daarom willen we het simpel houden. Als we het nu hebben over “wij, ons, ons, WWW, BouwBlokjesSpel, of  BuildingBlocksGame”, verwijst het naar “BuildingBlocksGame. Als we het hebben over “website, website (s)”, verwijst het naar elke BuildingBlocksGame website (vooralsnog bouwblokjesspel.nl en buildingblocksgame.com).  BuildingBlocksGame is een samenwerking tussen Uisce Web Development en Zodan Media, gewoon omdat we het zo leuk vinden om een site als deze te bouwen.

Acceptatie van voorwaarden

Allereerst geeft je door gebruik te maken van een van onze website (s), diensten of producten expliciet aan dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, disclaimer, privacybeleid en cookiebeleid. Als je bezwaar maakt tegen een van de voorwaarden die in deze overeenkomst worden uiteengezet, dien je geen gebruik te maken van de producten of diensten op de website en deze onmiddellijk te verlaten.

Je gaat ermee akkoord dat je de website niet voor illegale doeleinden zult gebruiken en alle toepasselijke wet- en regelgeving zult respecteren. Je stemt ermee in om de website niet te gebruiken op een manier die de prestaties nadelig kan beïnvloeden, de inhoud kan beschadigen of anderszins de algehele functionaliteit van de website kan verminderen. Je stemt er ook mee in de veiligheid van de website niet in gevaar te brengen of te proberen toegang te krijgen tot beveiligde gebieden of gevoelige informatie.

Je stemt ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle claims, onkosten, aansprakelijkheid, verliezen, kosten inclusief juridische kosten die door ons worden gemaakt als gevolg van een schending van de voorwaarden die in deze overeenkomst uiteen zijn gezet.

Ook behouden we ons altijd het recht voor om om morele of ethische redenen geen toegang te verlenen tot onze website (s), diensten of producten.

Wijziging

We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en je gebruik van de website wordt beschouwd als acceptatie van deze overeenkomst. We raden gebruikers aan om regelmatig de voorwaarden van deze overeenkomst te raadplegen.
We hebben de volledige bevoegdheid om enig deel van deze site te wijzigen of te verwijderen zonder waarschuwing of aansprakelijkheid die voortvloeit uit een dergelijke actie.

Aansprakelijkheid

Wij KUNNEN en ZULLEN GEEN ENKELE aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van je gebruik van onze website (s), diensten en / of producten of ENIGE schade waarvan je denkt dat deze bij u of een andere partij is opgelopen als gevolg van het gebruik van onze website ( s), diensten en / of producten. Zo simpel is het. We zijn hier allemaal volwassenen en niemand dwingt je om onze website (s), diensten en / of producten te gebruiken. Dus als je dat doet, is het altijd op eigen risico. Ben je geen volwassene (18 jaar of ouder), vraag dan je ouder/verzorger om toestemming voor het gebruik van deze website.

Auteursrechten

Het klinkt logisch, maar het blijkt dat sommige mensen het nog steeds moeilijk vinden om het werk van anderen te respecteren. Dus, om er zeker van te zijn dat we duidelijk zijn: alle intellectuele eigendom van BuildingBlocksGame, zoals handelsmerken, handelsnamen, patenten, ontwerpen, inhoud en alle andere automatische intellectuele eigendomsrechten die zijn afgeleid van de esthetiek of functionaliteit van onze website (s), blijven het eigendom van het BuildingBlocksGame. Andere product- en bedrijfsnamen die op onze website (s) worden gebruikt, zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van andere bedrijven.

Door onze website (s) te gebruiken, stem je ermee in de intellectuele eigendomsrechten van BuildingBlocksGame te respecteren en zul je je onthouden van het kopiëren, downloaden, verzenden, reproduceren, afdrukken of exploiteren voor commerciële doeleinden van enig materiaal op de website (s). Als je iets wilt gebruiken, kunt je dit altijd vragen, maar ga niet verder, tenzij je onze glasheldere schriftelijke toestemming hebt om iets van ons te gebruiken.

Over betalingen

Als je een dienst of product op onze website (s) gebruikt waarvoor betaling vereist is, ben je verplicht om onmiddellijk te betalen via de door ons verstrekte kanalen. Als voor een dienst of product betaling vereist is, wordt dit uiteraard duidelijk vermeld. Alle kosten die we moeten maken om de verschuldigde betalingen van je te innen, zijn jouw verantwoordelijkheid en je zult aan een dergelijke verplichting jegens ons moeten voldoen, inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten die door ons zijn gemaakt om te kunnen incasseren.

Links van derden

De BuildingBlocksGame werkt samen met derde partijen om producten en/of diensten via deze website aan te bieden. Als Amazon Associate verdienen we aan in aanmerking komende aankopen.

Tenslotte

Deze algemene voorwaarden zijn niet bedoeld als uitputtend, en we denken ook niet dat ze dat zijn. Ze zijn bedoeld om de belangrijkste zaken die in onze relatie aan de orde kunnen komen, op te lossen. Het stelt vast dat we allemaal volwassenen zijn, dat je uit eigen vrije wil naar ons toekomt en in staat bent om je eigen oordeel en gezond verstand te gebruiken. Als je vindt dat er andere zaken moeten worden besproken, breng ze dan ter sprake zodat we er iets mee kunnen doen. Mochten wij bij een geschil tussen ons de behoefte voelen om het oordeel van een professional te vragen, dan doen wij dat uitsluitend voor een Nederlandse rechtbank, die in Utrecht om precies te zijn.

Lees terwijl je toch bezig bent ook onze andere belangrijke pagina’s, zoals het privacy- en cookiebeleid en onze disclaimer, zorgvuldig door. Zoals gezegd verklaar je door gebruik te maken van een van onze website (s), diensten of producten expliciet dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, disclaimer, privacybeleid en cookiebeleid.

Privacybeleid

naar het begin van de pagina
BouwBlokjesSpel.nl en BuildingBlocksGame.com, hierna te noemen: BuildingBlocksGame.

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die BuildingBlocksGame verwerkt voor haar relaties, gebruikers en bezoekers. Indien u opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel een vertegenwoordiger van BuildingBlocksGame, te bereiken   via het algemene e-mailadres contact@buildingblocksgame.com

Verwerking

In het kader van een opdracht of anderszins kán BuildingBlockGame een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

  • E-mailgegevens (absolute vereiste voor het spelen van het spel)
  • Voor- en achternaam
  • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het meespelen op BuildingBlocksGame en/of het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

Doel

Het doel is te allen tijde het spel of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie en de vertegenwoordiger van BuildingBlocksGame. Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven. Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel of collectief (nieuws)bericht / advies. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of zonder dat BuildingBlocksGame daartoe een wettelijke verplichting heeft. De gegevens kunnen wel binnen BuildingBlocksGame gebruikt worden door andere vertegenwoordigers.

Bewaartermijnen

BuildingBlocksGame bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten een lange doorlooptijd kunnen hebben of omdat de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuw project na enige jaren. Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

Beveiliging

BuildingBlocksGame heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die BuildingBlocksGame verwerkt.  Voor de totstandkoming van een project of opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde.

Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen

  • Via het algemeen e-mailadres contact@buildingblocksgame.com kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen;
  • Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit te allen tijde gericht worden aan contact@buildingblocksgame.com;
  • Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een e-mail verzonden worden aan contact@buildingblocksgame.com;
  • Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het e-mailadres contact@buildingblocksgame.com verzonden worden.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 2 maanden. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 6 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.buildingblocksgame.com.

Cookiebeleid

naar het begin van de pagina
Op deze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden gegevens die vanaf de pagina’s van deze website worden verzonden en door je browser naar jouw apparaat worden gedownload. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website.

Google Diensten

Door onze website te bezoeken, worden cookies van het Amerikaanse bedrijf Google op je apparaat geplaatst als onderdeel van hun aangeboden diensten. Wij gebruiken deze diensten om informatie bij te houden en te verkrijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken (Google Analytics) en om advertenties op onze website te kunnen plaatsen (Google Adsense). Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verstrekken, of derden kunnen de informatie namens Google verwerken. Dat is buiten onze controle. We staan ​​Google niet toe de verkregen informatie over analyses te gebruiken voor andere diensten van het Google- bedrijf . We zorgen ervoor dat de informatie die door Google wordt verzameld, zo anoniem mogelijk wordt weergegeven. Uw IP-adres wordt in geen geval meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google stelt dat het zich zal houden aan de Safe Harborprincipes, en is geassocieerd met het Safe Harbor- programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit zorgt voor een passend beschermingsniveau bij het verwerken van persoonlijke informatie.

Social media knoppen

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. De werking van deze buttons is via kleine stukjes code die door de social media platforms zelf worden aangeleverd en waarmee cookies worden geplaatst. Dit is buiten onze controle. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google (die onderhevig zijn aan wijzigingen in de regelgeving ) om erachter te komen hoe zij jouw (persoons) informatie verwerken die zij verkregen door het gebruik van deze cookies. De informatie die ze verzamelen, maakt individuen zo anoniem mogelijk en wordt overgebracht naar Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ verklaren dat ze zich zullen houden aan de Safe Harbor- principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor- programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit zorgt voor een passend beschermingsniveau bij het verwerken van persoonlijke informatie.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u terecht op onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Als het gaat om toegang tot persoonlijke informatie die aan een cookie is gekoppeld, moet je ons een kopie van de cookie sturen. Deze informatie is te vinden in je persoonlijke browserinstellingen.

Cookies activeren, deactiveren en verwijderen

Meer informatie over het activeren, deactiveren en verwijderen van cookies vindt je in de instructies en / of de help-functie in uw browser.

Disclaimer

naar het begin van de pagina
BuildingBlockGames, een samenwerking tussen Zodan Media en Uisce Webdevelopment, voortaan BuildingBlocksGame genoemd, verleent jou toegang tot https://bouwblokjesspel.nl en https://buildingblocksgame.com (“de Website”) en nodigt je uit om de daar aangeboden diensten af ​​te nemen.

BuildingBlockGames behoudt zich het recht voor om delen van de inhoud zonder kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.

Beperkte aansprakelijkheid

BuildingBlockGames tracht de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en / of onjuist is.

Het materiaal dat op de Website wordt aangeboden, wordt aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BuildingBlockGames . Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten en programmeerfouten. BuildingBlockGames aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke fouten. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand .

Voor hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BuildingBlockGames nimmer verantwoordelijk worden gehouden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BuildingBlockGames . Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van BuildingBlockGames, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij dit anders is bepaald.